Navigácia

 • Deň rodiny - 14.6.2018

  I napriek smutnému počasiu bolo u nás veselo. Všetky deti so svojími rodinami rozveselil zabávač Wolfi zo Srandy bandy svojou bruchovraveckou show a diskotékou. Deti sa vyšantili na skákacom hrade, šikovné ruky našich mám a tiet ich tváre premenili na rôzne zvieratká a rozprávkové bytosti. Náš zabávač im vyrobil z balónov i rôzne zvieratká a predmety. O občerstvenie sa postarali firma Lunys s chutným ovocím a zeleninou a p. M. Nagyová o chutné nápoje. Nechýbali i rôzne zdravé pochúťky, ktoré ako zvyčajne do predajného stánku pripravili naše šikovné mamičky z OZ Chrobáčikovo.

 • Hasiči - 4. júna 2018

  V pondelok mali naše deti ďalšie milé prekvapenie. V parku nás čakali hasiči. Deti si v dvoch skupinkách mohli pozrieť hasičské auto, techniku, vyskúšali si časti výzbroje, pomáhali hasiť, oboznámili sa s prevenciou proti požiarom.

 • Týždeň detskej radosti od 28. mája do 1.júna 2018

  Po celý týždeň bolo u nás veselo. K sviatku sme pripravili naším deťom rôzne aktivity a súťaže.

  V pondelok deti maľovali a kreslili, v utorok sme športovali, hrali sa rôzne loptové hry, prekonávali prekážky, súťažili v rôznych disciplínach. Predškoláci navštívili farmu Ludovika kde pozorovali a kŕmili zvieratká, vozili sa na koníkoch, hrali sa v prírode. V stredu k nám zavítali Mici a Mňau s divadielkom " Les ". Vo štvrtok sme mali farebný deň. Deti z každej triedy boli oblečené vo svojej farbe, hrali sa rôzne hry, súťaže, zvládli turistické vychádzky. V piatok sme sa zabávali na diskotéke v záhrade a deti čakalo i milé prekvapenie.

 • Divadelné predstavenie - Danka a Janka - 23.5.2018

  Veselé príbehy dvojičiek Danky a Janky z Divadla na predmestí, hudba, spev a tanec rozveselili a rozšantili všetky deti i pani učiteľky.

 • Deň matiek - 10.,11., 22,. 23. 5. 2018

  K milému sviatku venovali svojím mamičkám deti z tried Lienok, Svetlušiek, Stonožiek a Motýlikov kytičku veršíkov, piesní, pohybových hier , tančekov  i malý darček a kvetinku.

 • Uvítanie novorodencov - 10.mája 2018

  Skupinka detí z Motýlikovej triedy pod vedením p. uč. Katky Majtánovej vystúpila s milým pásmom veršíkov a uspávaniek na uvítaní novorodencov v našej obci.

 • Plavecký výcvik - 14. - 18. 5. 2018

  Naši predškoláci - Včielky a Mravčekovia absolvovali týždenný plavecký výcvik v PK Delfín.

  Oboznamovali sa s vodou, prekonávali strach z vody, hrali sa rôzne hry, plávali s rôznymi pomôckami. Skupinka detí - plavcov si opäť zdokonalila svoju zručnosť.

 • Zápis detí

  na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/19

  sa uskutoční

  02.05.2018 / v stredu / v čase od 10:30 do 16:00 hod.

  03.05.2018 / vo štvrtok / v čase od 09:00 do 16:00 hod.

  Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou predloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

  Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma :

  a) spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

  b) dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

  c) dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

  d) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  Zákonné podmienky :

  a) prednostne sa do MŠ prijímajú deti, ktoré dovŕšilo piaty rok veku

  b) deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky ( rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa )

  c) deti s dodatotočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky ( rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa )

  Ostané podmienky: prijatia dieťaťa v zmysle § 3 odst. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 MŠ SR o MŠ v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. schválené pedagogickou radou :

  a) zohľadňuje prijatie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia

  b) zohľadňuje prijatie dieťaťa , ktorého zákonný zástupca má v MŠ pracovný pomer

  c) zohľadňuje prijatie dieťaťa spravidla s trvalým pobytom v obci

  d) zohľadňuje sa prijatie dieťaťa, ktoré nebolo prijaté v škol. roku 2017/18

  K zápisu treba priniesť :

  - Žiadosť podpísanú zákonnými zástupcami

  - Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

  - Preukaz totožnosti zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu

  V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  V prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z úradu sociálnych vecí a rodiny.

  Rozhodnutia o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do MŠ budú vydané najneskôr do 30.júna 2018.

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete stiahnuť tu:

 • Fidlikanti - 2. mája 2018

  Na začiatku mája k nám zavítala dvojica muzikantov - Fidlikanti so svojim ľudovým pásmom " Spievanky ". Deti sa oboznámili s rôznymi hudobnými nástrojmi, vypočuli si rôzne ľudové piesne. Vyskúšali si hru na telo ale aj na jednotlivé nástroje, a samozrejme nechýbal ani tanec. Ako vždy sa roztancovali všetci z celej našej škôlky.

 • Stavanie Mája v obci - 30.4.2018

  Naši predškoláci Mravčekovia vystúpili na stavaní Mája so svojím pásmom ľudových piesní a tancov . Všade zavládla dobrá nálada.

 • Baby Basketbal - 26.4.2018

  V mesiaci apríl zavítal do našej MŠ p. Ing. R. Kamenský - ústredný tréner detí a mládeže zo Slovenskej basketbalovej asociáce s projektom Baby Basketbal. Projekt je určený pre deti predškolského veku a prvákov ZŠ. Naši stredňáci a predškoláci sa s veľkým záujmom v teoretickej i praktickej časti pomocou hier a cvičení oboznámili so základmi basketbalu. 

 • Sférické kino - 19.4.2018

  Všetci sme sa na chvíľu ocitli v kúzelnom priestore. Pripadali sme si, ako keby sme boli na dne mora či na lúke. Neskôr sme sa ocitli i v samotnom strome. Bol to veľmi príjemný pocit a skvelý zážitok.

 • Folklórna jar Juraja Jánošíka 2018

  Tešíme sa. Naše deti z triedy Mravčekov sa dňa 17. apríla 2018 pod vedením p. uč. Diany Holubovej umiestnili na 2. mieste v 1. okresnom kole tanečnej a speváckej súťaže detí MŠ a ZŠ BSK v slovenských ľudových tancoch. 28. mája 2018 vystúpili deti nesúťažne aj na krajskom kole v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

 • Pesnička je liek - 16. 4.2018

  V ponielok už od skorého rána bolo u nás veselo. Viktor svojimi pesničkami rozospieval a roztancoval všetky deti i p. učiteľky.

 • Deň Zeme - veľké upratovanie 14.4.2018

  V sobotu naši rodičia, starí rodičia i deti upratovali a skrášľovali školský dvor.

  Všetkým ďakujeme za pomoc.

  Veľké upratovanie v areáli MŠ

  Prenášanie domčeka

  Úprava kríkov

 • Beseda so spisovateľkami

  Dňa 11. apríla 2018 sme s radosťou privítali v našej MŠ spisovateľky Petru Nagyovú Džerengovú / Klára a mátohy / a Maju Kadlečíkovú / Bodkulienka /. Ich pútavé rozprávanie o knihách , rozhovor, čítanie úryvkov z kníh ako i spoločný prednes zaujal všetkých zúčastnených. Na pamiatku im deti vyrobili knihy, darčekové tašky a nakreslili rôzne obrázky.

   

 • " Chráň si zdravie a pomáhaj druhým "

  O tom ako si chrániť zdravie a pomáhať druhým si 10. apríla 2018 deti vypočuli a prakticky predviedli s p. zdravotníčkou z Červeného kríža v Senci.

 • Veľká noc

  Posledné marcové týždne sa niesli v znamení Veľkej noci. Deti sa aktívne podielali na výrobe rôznych dekorácií, výrobkov, pozdravov, ktoré zdobia nielen našu MŠ, ale i domovy naších detí. Z každej triedy sme zozbierali niekoľko prác, z ktorých sme vytvorili veľkonočné prekvapenie pre naších kamarátov vo Velkých Němčiciach na Morave.

  Koncom marca deti z našej MŠ spolu so svojími rodičmi, v obecnom parku, zdobili veľkonočný krík maľovanými vajíčkami,

 • Marec - mesiac knihy

  Mesiac marec bol plný knižných dobrodružstiev. Rodičia spolu s deťmi vymýšlali netradičné rozprávky i básničky, ktoré neskôr naše deti ilustrovali. V rámci predčitateľskej gramotnosti všetky deti s radosťou a nadšením vyrábali knihy, písali a opisovali písmenká, staršie deti písali i prepisovali texty. Rodičia aktívne spolupracovali aj mimo našej škôlky, a to tak, že i doma spolu s deťmi prebádali rôzne príbehy v detských knižkách. Deti nám potom s nadšením rozprávali nielen o príbehoch, ktoré im rodičia čítali, ale i o čase, ktorý s láskou strávili spolu so svojimi rodičmi. Družinári predškolákom - Včielkam svoje čitateľské schopnosti predviedli čítaním rozprávky o "Psíčkovi a mačičke" .

 • Etnobubnova škola

  V jeden marcový deň sa uskutočnil rytmicko-hudobný workshop etnobubnovej školy, kde si deti hrou na telo, bubny a rôzne hudobné nástroje rozšírili svoje hudobné predstavy a zručnosti.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola v Novej Dedinke
  Hlavná č. 49, 900 29 Nová Dedinka
 • MŠ - 02/45 914 181
  riaditeľka MŠ - 0911 158 899
  vedúca ŠJ pri ZŠ v Novej Dedinke
  02/210 254 65
  sms - 0911 909 535

Fotogaléria