Navigácia

 • Folklórna jar Juraja Jánošíka 2018

  Tešíme sa. Naše deti z triedy Mravčekov sa dňa 17. apríla 2018 pod vedením p. uč. Diany Holubovej umiestnili na 2. mieste v 1. okresnom kole tanečnej a speváckej súťaže detí MŠ a ZŠ BSK v slovenských ľudových tancoch.

 • Zápis detí

  na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/19

  sa uskutoční

  02.05.2018 / v stredu / v čase od 10:30 do 16:00 hod.

  03.05.2018 / vo štvrtok / v čase od 09:00 do 16:00 hod.

  Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou predloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

  Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma :

  a) spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

  b) dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

  c) dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

  d) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  Zákonné podmienky :

  a) prednostne sa do MŠ prijímajú deti, ktoré dovŕšilo piaty rok veku

  b) deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky ( rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa )

  c) deti s dodatotočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky ( rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa )

  Ostané podmienky: prijatia dieťaťa v zmysle § 3 odst. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 MŠ SR o MŠ v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. schválené pedagogickou radou :

  a) zohľadňuje prijatie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia

  b) zohľadňuje prijatie dieťaťa , ktorého zákonný zástupca má v MŠ pracovný pomer

  c) zohľadňuje prijatie dieťaťa spravidla s trvalým pobytom v obci

  d) zohľadňuje sa prijatie dieťaťa, ktoré nebolo prijaté v škol. roku 2017/18

  K zápisu treba priniesť :

  - Žiadosť podpísanú zákonnými zástupcami

  - Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

  - Preukaz totožnosti zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu

  V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  V prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z úradu sociálnych vecí a rodiny.

  Rozhodnutia o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do MŠ budú vydané najneskôr do 30.júna 2018.

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete stiahnuť tu:

 • Pesnička je liek - 16. 4.2018

  V ponielok už od skorého rána bolo u nás veselo. Viktor svojimi pesničkami rozospieval a roztancoval všetky deti i p. učiteľky.

 • Deň Zeme - veľké upratovanie 14.4.2018

  V sobotu naši rodičia, starí rodičia i deti upratovali a skrášľovali školský dvor.

  Všetkým ďakujeme za pomoc.

  Veľké upratovanie v areáli MŠ

  Prenášanie domčeka

  Úprava kríkov

 • Beseda so spisovateľkami

  Dňa 11. apríla 2018 sme s radosťou privítali v našej MŠ spisovateľky Petru Nagyovú Džerengovú / Klára a mátohy / a Maju Kadlečíkovú / Bodkulienka /. Ich pútavé rozprávanie o knihách , rozhovor, čítanie úryvkov z kníh ako i spoločný prednes zaujal všetkých zúčastnených. Na pamiatku im deti vyrobili knihy, darčekové tašky a nakreslili rôzne obrázky.

   

 • " Chráň si zdravie a pomáhaj druhým "

  O tom ako si chrániť zdravie a pomáhať druhým si 10. apríla 2018 deti vypočuli a prakticky predviedli s p. zdravotníčkou z Červeného kríža v Senci.

 • Veľká noc

  Posledné marcové týždne sa niesli v znamení Veľkej noci. Deti sa aktívne podielali na výrobe rôznych dekorácií, výrobkov, pozdravov, ktoré zdobia nielen našu MŠ, ale i domovy naších detí. Z každej triedy sme zozbierali niekoľko prác, z ktorých sme vytvorili veľkonočné prekvapenie pre naších kamarátov vo Velkých Němčiciach na Morave.

  Koncom marca deti z našej MŠ spolu so svojími rodičmi, v obecnom parku, zdobili veľkonočný krík maľovanými vajíčkami,

 • Marec - mesiac knihy

  Mesiac marec bol plný knižných dobrodružstiev. Rodičia spolu s deťmi vymýšlali netradičné rozprávky i básničky, ktoré neskôr naše deti ilustrovali. V rámci predčitateľskej gramotnosti všetky deti s radosťou a nadšením vyrábali knihy, písali a opisovali písmenká, staršie deti písali i prepisovali texty. Rodičia aktívne spolupracovali aj mimo našej škôlky, a to tak, že i doma spolu s deťmi prebádali rôzne príbehy v detských knižkách. Deti nám potom s nadšením rozprávali nielen o príbehoch, ktoré im rodičia čítali, ale i o čase, ktorý s láskou strávili spolu so svojimi rodičmi. Družinári predškolákom - Včielkam svoje čitateľské schopnosti predviedli čítaním rozprávky o "Psíčkovi a mačičke" .

 • Etnobubnova škola

  V jeden marcový deň sa uskutočnil rytmicko-hudobný workshop etnobubnovej školy, kde si deti hrou na telo, bubny a rôzne hudobné nástroje rozšírili svoje hudobné predstavy a zručnosti.

 • Divadielko - Guľko Bombuľko

  Dňa 14. marca 2018 k nám zavítala bábkoherečka p. Oľga Hoffmanová s veselým príbehom Guľka Bombuľka a jeho kamarátov.

 • Školská zrelosť - prednáška

  Dňa 20. februára 2018 si rodičia naších budúcich prvákov vypočuli prednášku p. Mgr. B. Zibrinovej z CPPP v Senci na tému školská zrelosť a vyšetrenie školskej zrelosti.

 • Karneval

  Dňa 8. februára 2018 bolo v celej našej MŠ veselo. Všetky deti a pani učiteľky prezlečené za rôzne rozprávkové bytosti sa zabávali pri hudbe a rôznych súťažiach.

 • Návšteva 1. ročníkov ZŠ

  Dňa 18. januára 2018 predškoláci z triedy Mravčekov navštívili triedu 1.B. Pod vedením p. uč. Mgr. Kataríny Nagyovej si pozreli ukážkovú hodinu prvákov založenú na príbehu o šťastí. Spoznávali písmenká, orientovali sa v číselnom rade, spievali, tancovali.                                                

  Dňa 25. januára 2018 predškoláci z triedy Včielok navštívili 1. A triedu. Pod vedením p. uč. PaedDr. Daniely Majtánovej škôlkári spolu s prvákmi riešili rôzne úlohy z matematiky, čítania aj písania.

  Deti sa tak dozvedeli čo všetko sa prváci v škole učia. Na pamiatku si vymenili darčeky.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Novinky

Kontakt

 • Materská škola v Novej Dedinke
  Hlavná č. 49, 900 29 Nová Dedinka
 • MŠ - 02/45 914 181
  riaditeľka MŠ - 0911 158 899
  vedúca ŠJ pri ZŠ v Novej Dedinke
  02/210 254 65
  sms - 0911 909 535

Fotogaléria