Navigácia

 • Mikúláš v MŠ - 5.12.2018

  Mikuláš so svojími pomocníkmi navštívil dnes postupne všetky deti v každej triede. V balíčku od naších rodičov si našiel každý niečo pre potešenie i sladkú maškrtu. Deti poďakovali veršíkmi i pesničkami.

   

 • Bábkové divadlo "Zdravá strava " - 14.11.2018

  Smutné i veselé príbehy Vendelína, ktorý sa nezdravo stravoval rozosmiali všetky deti a pani učiteľky. Nakoniec všetko dobre skončilo. Vendelín sa začal zdravo stravovať a športovať na čerstvom vzduchu.

 • Kurz korčuľovania

  13. novembra 2018 naši predškoláci - Včielky a Mravčekovia absolvovali prvú hodinu na kurze korčuľovania na hokejovej hale v Hamuliakove. Prvú úspešnú jazdu majú za sebou.

 • Tekvičková diskotéka - 26.10. 2018

  Piatok 26.10. 2018 bol u nás v škôlke veselý tekvičkový deň. Deti si spolu s pani učiteľkami vyrezávali tekvičky a zabávali sa na diskotéke v maskách.

 • Vystúpenie pre starkých - 18.10. 2018

  Deti z triedy Mravčekov pod vedením pani učiteľky Naďky vystúpili s pásmom piesni, básni a tancov pre starkých našej obce v kultúrnom dome.

 • Uvítanie novorodencov - 11.10. 2018

  Skupinka detí z Včelkovej triedy pod vedením p. uč. Andrejky vystúpila s milým pásmom veršíkov a uspávaniek na uvítaní novorodencov v našej obci.

 • Zdravá jesienka v škôlke - 15.10. - 19.10. 2018

  Aj tento rok sa v našej škôlke uskutočnil týždeň zdravej Jesienky. Všetky deti sa spolu s pani učiteľkami pod heslom " Hravo-zdravo" oboznamovali so zdravým životným štýlom s orientáciou na pohyb a zdravú výživu. Deti vo zvýšenej miere konzumovali čerstvú zeleninu a ovocie, venovali sa rôznym športovým aktivitám, pohybu na čerstvom vzduchu. Taktiež nás navštívili "starí páni" z ŠK Nová Dedinka, ktorí si s našimi nádejnými mladými športovcami zahrali futbal. Deti boli oboznamované aj s teoretickými poznatkami prostredníctvom prezentácie edukačného dvd " Adamko - kocky zdravia".

 • Divadelné predstavenie - O psíčkovi a mačičke - 12.10. 2018

  Veselé príbehy psíčka a mačičky rozveselili všetky deti a pani učiteľky.

 • Ťuki v MŠ - 9.10. 2018

  Dňa 9.10. 2018 čakalo všetky deti milé prekvapenie - prišiel medzi nás Ťuki aby potešil deti svojim tancom, knižkami, DVD, ktoré venoval všetkým deťom k narodeninám a meninám. Veľká vďaka patrí spoločnosti T-Com.

 • Návšteva dopravného ihriska v Trnave - 18.9. 2018

  Naši predškoláci z triedy Mravčekov a Včielok sa zúčastnili návštevy dopravného ihriska v Trnave, kde mali možnosť pod vedením skúsených  inštruktorov vyskúšať si jazdu na rôznych dopravných prostriedkoch a v rôznych dopravných situáciách. Okrem ukážok praktickej jazdy boli deti oboznámené aj s teoretickými poznatkami prostredníctvom hravej prezentácie.

 • Slávnostné otvorenie dopravného ihriska - 17.9. 2018

  V rámci úspešného projektu nášho OZ Chrováčikovo - "Doprava, doľava, učenie je zábava", získaného z Volkswagenu -  za prítomnosti zástupcov OZ Chrobáčikovo, vedenia školy, zástupcov obce, kpt. Mgr. Mišovičovej z ORPZ Pezinok, Ing. Gereka z Vestal Living s.r.o. a Ing. Porkerta, rodičov a detí MŠ  sme dňa 17.9. 2018 slávnostne otvorili nové dopravné ihrisko pre našich škôlkarov. Najstarší škôlkari z tried Včielok a Mravčekov si nové ihrisko hneď vyskúšali a pod vedením kpt. Mgr. Mišovičovej nám predviedli praktické ukážky jazdy na rôznych dopravných prostriedkoch s vyžitím dopravných značiek a signalizačného zariadenia.

 • Vitajte v škôlke - 3.9.2018

  Nový školsý rok sa pre našich škôlkarov začal veľkým prekvapením - hneď na školskom dvore ich čakali nové hracie prvky.

 • Deň rodiny - 14.6.2018

  I napriek smutnému počasiu bolo u nás veselo. Všetky deti so svojími rodinami rozveselil zabávač Wolfi zo Srandy bandy svojou bruchovraveckou show a diskotékou. Deti sa vyšantili na skákacom hrade, šikovné ruky našich mám a tiet ich tváre premenili na rôzne zvieratká a rozprávkové bytosti. Náš zabávač im vyrobil z balónov i rôzne zvieratká a predmety. O občerstvenie sa postarali firma Lunys s chutným ovocím a zeleninou a p. M. Nagyová o chutné nápoje. Nechýbali i rôzne zdravé pochúťky, ktoré ako zvyčajne do predajného stánku pripravili naše šikovné mamičky z OZ Chrobáčikovo.

 • Hasiči - 4. júna 2018

  V pondelok mali naše deti ďalšie milé prekvapenie. V parku nás čakali hasiči. Deti si v dvoch skupinkách mohli pozrieť hasičské auto, techniku, vyskúšali si časti výzbroje, pomáhali hasiť, oboznámili sa s prevenciou proti požiarom.

 • Týždeň detskej radosti od 28. mája do 1.júna 2018

  Po celý týždeň bolo u nás veselo. K sviatku sme pripravili naším deťom rôzne aktivity a súťaže.

  V pondelok deti maľovali a kreslili, v utorok sme športovali, hrali sa rôzne loptové hry, prekonávali prekážky, súťažili v rôznych disciplínach. Predškoláci navštívili farmu Ludovika kde pozorovali a kŕmili zvieratká, vozili sa na koníkoch, hrali sa v prírode. V stredu k nám zavítali Mici a Mňau s divadielkom " Les ". Vo štvrtok sme mali farebný deň. Deti z každej triedy boli oblečené vo svojej farbe, hrali sa rôzne hry, súťaže, zvládli turistické vychádzky. V piatok sme sa zabávali na diskotéke v záhrade a deti čakalo i milé prekvapenie.

 • Divadelné predstavenie - Danka a Janka - 23.5.2018

  Veselé príbehy dvojičiek Danky a Janky z Divadla na predmestí, hudba, spev a tanec rozveselili a rozšantili všetky deti i pani učiteľky.

 • Deň matiek - 10.,11., 22,. 23. 5. 2018

  K milému sviatku venovali svojím mamičkám deti z tried Lienok, Svetlušiek, Stonožiek a Motýlikov kytičku veršíkov, piesní, pohybových hier , tančekov  i malý darček a kvetinku.

 • Uvítanie novorodencov - 10.mája 2018

  Skupinka detí z Motýlikovej triedy pod vedením p. uč. Katky Majtánovej vystúpila s milým pásmom veršíkov a uspávaniek na uvítaní novorodencov v našej obci.

 • Plavecký výcvik - 14. - 18. 5. 2018

  Naši predškoláci - Včielky a Mravčekovia absolvovali týždenný plavecký výcvik v PK Delfín.

  Oboznamovali sa s vodou, prekonávali strach z vody, hrali sa rôzne hry, plávali s rôznymi pomôckami. Skupinka detí - plavcov si opäť zdokonalila svoju zručnosť.

 • Zápis detí

  na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/19

  sa uskutoční

  02.05.2018 / v stredu / v čase od 10:30 do 16:00 hod.

  03.05.2018 / vo štvrtok / v čase od 09:00 do 16:00 hod.

  Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou predloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

  Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma :

  a) spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

  b) dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

  c) dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

  d) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  Zákonné podmienky :

  a) prednostne sa do MŠ prijímajú deti, ktoré dovŕšilo piaty rok veku

  b) deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky ( rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa )

  c) deti s dodatotočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky ( rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa )

  Ostané podmienky: prijatia dieťaťa v zmysle § 3 odst. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 MŠ SR o MŠ v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. schválené pedagogickou radou :

  a) zohľadňuje prijatie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia

  b) zohľadňuje prijatie dieťaťa , ktorého zákonný zástupca má v MŠ pracovný pomer

  c) zohľadňuje prijatie dieťaťa spravidla s trvalým pobytom v obci

  d) zohľadňuje sa prijatie dieťaťa, ktoré nebolo prijaté v škol. roku 2017/18

  K zápisu treba priniesť :

  - Žiadosť podpísanú zákonnými zástupcami

  - Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

  - Preukaz totožnosti zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu

  V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  V prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z úradu sociálnych vecí a rodiny.

  Rozhodnutia o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do MŠ budú vydané najneskôr do 30.júna 2018.

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete stiahnuť tu:

Novinky

Kontakt

 • Materská škola v Novej Dedinke
  Hlavná č. 49, 900 29 Nová Dedinka
 • MŠ - 02/45 914 181
  riaditeľka MŠ - 0911 158 899
  vedúca ŠJ pri ZŠ v Novej Dedinke
  02/210 254 65
  sms - 0911 909 535

Fotogaléria